موارد بیشتر

موارد بیشتر

img
4 واحدهنوسازپارکینگ دو قطعه
طبقه 2جنوبیآسانسور
قیمت : 5,472,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ دو قطعه
طبقه 4شمالیآسانسور
قیمت : 3,465,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 3جنوبیآسانسور
قیمت : 4,136,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2دو نبشآسانسور
قیمت : 3,780,000,000 تومان
img
5 واحده2 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالیآسانسور
قیمت : 3,738,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ دو قطعه
طبقه 1شمالیآسانسور
قیمت : 3,630,000,000 تومان
img
4 واحده4 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1دو نبشآسانسور
قیمت : 3,828,000,000 تومان
img
5 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2سه نبشآسانسور
قیمت : 0 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1سه نبشآسانسور
قیمت : 0 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 4شمالیآسانسور
قیمت : 0 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ دو قطعه
طبقه 1شمالیآسانسور
قیمت : 0 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3جنوبیآسانسور
قیمت : 0 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ دو قطعه
طبقه 3و4شمالیآسانسور
قیمت : 0 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و4جنوبیآسانسور
قیمت : 5,500,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 3و4شمالیآسانسور
قیمت : 3,875,000,000 تومان
img
5 واحدهنوسازپارکینگ دو قطعه
طبقه 3شمالیآسانسور
قیمت : 5,500,000,000 تومان