موارد بیشتر

موارد بیشتر

no-photo
7 واحده13 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3جنوبی
رهن : 85 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3و4شمالیآسانسور
قیمت : 2,310,000,000 تومان
img
4 واحده9 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالیآسانسور
قیمت : 936,000,000 تومان
no-photo
3 واحده3 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1شمالی
قیمت : 572,000,000 تومان
no-photo
6 واحده17 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 2جنوبی
رهن : 55 میلیون تومان
اجاره : 450,000 تومان
no-photo
3 واحده5 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالی
قیمت : 865,000,000 تومان
no-photo
5 واحده20 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2و 3 و 3جنوبی
رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
no-photo
بنا نداردشمالی
بر 0 مترتراکم 2
قیمت : 400,000,000 تومان
no-photo
6 واحده16 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3جنوبی
قیمت : 450,000,000 تومان
no-photo
6 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 4جنوبیآسانسور
قیمت : 1,225,000,000 تومان
no-photo
نوع سند : سرقفلی
قیمت هر متر مربع : 20,000,000 تومان
قیمت : 1,540,000,000 تومان
no-photo
بنا داردشمالی
بر 10.5 مترتراکم 3
قیمت : 2,800,000,000 تومان
no-photo
6 واحده4 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالیآسانسور
قیمت : 0 تومان
no-photo
8 واحده4 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 3شمالیآسانسور
قیمت : 810,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1سه نبشآسانسور
قیمت : 1,305,000,000 تومان
no-photo
8 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2و3و4شمالیآسانسور
قیمت : 900,000,000 تومان