موارد بیشتر

موارد بیشتر

img
5 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و4شمالیآسانسور
قیمت : 1,320,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ دو قطعه
طبقه 3و4شمالیآسانسور
قیمت : 2,592,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ دو قطعه
طبقه 2جنوبیآسانسور
قیمت : 2,640,000,000 تومان
img
5 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 3و4جنوبیآسانسور
قیمت : 1,782,000,000 تومان
img
3 واحده5 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2و3شمالی
قیمت : 972,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ دو قطعه
طبقه 4شمالیآسانسور
قیمت : 2,632,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبیآسانسور
قیمت : 1,827,000,000 تومان
no-photo
3 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و 2و 3جنوبیآسانسور
قیمت : 1,500,000,000 تومان
no-photo
6 واحده13 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 3شمالی
قیمت : 0 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و4جنوبیآسانسور
قیمت : 1,815,000,000 تومان
no-photo
5 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2 جنوبیآسانسور
قیمت : 1,710,000,000 تومان
no-photo
5 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبیآسانسور
قیمت : 1,520,000,000 تومان
no-photo
4 واحده5 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 2دو کله
قیمت : 400,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2جنوبیآسانسور
قیمت : 2,205,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالیآسانسور
قیمت : 2,360,000,000 تومان
no-photo
3 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 3سه نبشآسانسور
قیمت : 2,362,000,000 تومان