موارد بیشتر

موارد بیشتر

img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3جنوبیآسانسور
قیمت : 2,834,000,000 تومان
no-photo
5 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و3شمالیآسانسور
قیمت : 0 تومان
img
8 واحدهنوسازپارکینگ دو قطعه
طبقه 1شمالیآسانسور
قیمت : 1,580,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 3جنوبیآسانسور
قیمت : 0 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1دو نبشآسانسور
قیمت : 2,112,000,000 تومان
img
5 واحدهنوسازپارکینگ دو قطعه
طبقه 3شمالیآسانسور
قیمت : 2,640,000,000 تومان
img
5 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2جنوبیآسانسور
قیمت : 0 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1شمالیآسانسور
قیمت : 0 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبیآسانسور
قیمت : 1,830,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1شمالیآسانسور
قیمت : 3,000,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 4شمالیآسانسور
قیمت : 1,817,000,000 تومان
no-photo
8 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2و3و4شمالیآسانسور
قیمت : 1,000,000,000 تومان
no-photo
80 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1شمالیآسانسور
قیمت : 808,000,000 تومان
no-photo
3 واحده15 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 0شمالی
رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
no-photo
4 واحده8 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 3شمالیآسانسور
قیمت : 690,000,000 تومان
no-photo
14 واحده15 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 3جنوبیآسانسور
رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 500,000 تومان