موارد بیشتر

موارد بیشتر

no-photo
4 واحده5 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 2و3دو کله
قیمت : 380,000,000 تومان
no-photo
5 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبیآسانسور
قیمت : 1,520,000,000 تومان
img
16 واحده4 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبیآسانسور
قیمت : 579,000,000 تومان
no-photo
2 واحده20 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1شمالی
رهن : 85 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
قزوین
متراژ: 45 متر
رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 2,200,000 تومان
no-photo
5 واحده12 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2جنوبی
رهن : 150 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
5 واحده8 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 1شمالیآسانسور
رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
no-photo
بنا داردجنوبی
بر 8.5 مترتراکم 4
قیمت : 1,590,000,000 تومان
no-photo
5 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2 و 3جنوبیآسانسور
قیمت : 1,710,000,000 تومان
no-photo
5 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2 و 3جنوبیآسانسور
قیمت : 1,710,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2جنوبیآسانسور
رهن : 280 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
13 واحده15 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 2جنوبیآسانسور
رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 1,600,000 تومان
no-photo
6 واحده7 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 3شمالی
رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 1,100,000 تومان
no-photo
6 واحده17 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 1 و 2شمالی
رهن : 25 میلیون تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
no-photo
4 واحده4 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2جنوبیآسانسور
قیمت : 1,075,000,000 تومان
no-photo
3 واحده23 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 1جنوبی
رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 850,000 تومان