موارد بیشتر

موارد بیشتر

no-photo
13 واحده15 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 2جنوبیآسانسور
رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 1,600,000 تومان
no-photo
6 واحده7 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 3شمالی
رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 1,100,000 تومان
no-photo
6 واحده17 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 1 و 2شمالی
رهن : 25 میلیون تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
no-photo
4 واحده4 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2جنوبیآسانسور
قیمت : 1,075,000,000 تومان
no-photo
3 واحده23 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 1جنوبی
رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 850,000 تومان
no-photo
4 واحده15 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 0شمالی
رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 1,000,000 تومان
no-photo
12 واحده25 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3شمالی
قیمت : 495,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 4جنوبیآسانسور
قیمت : 1,650,000,000 تومان
no-photo
8 واحده6 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3جنوبیآسانسور
قیمت : 705,000,000 تومان
no-photo
تراکم 23 سالهپارکینگ ندارد
شمالیبر متر2 اتاق
رهن : 75 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
8 واحده4 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3جنوبیآسانسور
قیمت : 670,000,000 تومان
no-photo
15 واحده9 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 5شمالیآسانسور
قیمت : 507,000,000 تومان
no-photo
6 واحده15 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالی
قیمت : 784,000,000 تومان
no-photo
قزوین
متراژ: 70 متر
رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 4,500,000 تومان
no-photo
6 واحده15 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2جنوبی
قیمت : 870,000,000 تومان
no-photo
3 واحده22 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2جنوبی
رهن : 150 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان