موارد بیشتر

موارد بیشتر

no-photo
3 واحده15 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالی
رهن : 90 میلیون تومان
اجاره : 300,000 تومان