موارد بیشتر

موارد بیشتر

no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2و3و4شمالیآسانسور
قیمت : 1,022,000,000 تومان
no-photo
8 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1دو نبشآسانسور
قیمت : 1,643,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و4شمالیآسانسور
قیمت : 1,020,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3و4شمالیآسانسور
قیمت : 1,200,000,000 تومان
no-photo
8 واحده5 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبیآسانسور
قیمت : 563,000,000 تومان
img
6 واحده12 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3جنوبی
رهن : 80 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
بنا داردشمالی
بر 8 مترتراکم 4
قیمت : 2,250,000,000 تومان
no-photo
4 واحده2 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالیآسانسور
رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
no-photo
تراکم 25 سالهپارکینگ مسقف
دو نبشبر متر4 اتاق
رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 10 میلیون تومان
no-photo
1 واحده1 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 1دو کله
رهن : 60 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
6 واحده12 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3دو کله
رهن : 5,000,000 تومان
اجاره : 1,450,000 تومان
no-photo
8 واحده3 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3دو کلهآسانسور
رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 1,800,000 تومان
no-photo
2 واحده25 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1-شمالی
رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 400,000 تومان
no-photo
2 واحده16 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالی
رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,300,000 تومان
no-photo
6 واحده18 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3شمالی
رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 900,000 تومان
no-photo
3 واحده10 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالی
قیمت : 962,000,000 تومان