موارد بیشتر

موارد بیشتر

no-photo
بنا نداردشمالی
بر 10.5 مترتراکم 3
قیمت : 1,617,000,000 تومان
no-photo
3 واحده5 سالهپارکینگ دو قطعه
طبقه 3جنوبی
رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
نوع سند : سرقفلی
قیمت هر متر مربع : 20,000,000 تومان
قیمت : 660,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبیآسانسور
قیمت : 829,400,000 تومان
no-photo
3 واحده4 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3شمالی
رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 1,400,000 تومان
img
15 واحده3 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1شمالیآسانسور
قیمت : 395,000,000 تومان
no-photo
8 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2دو نبشآسانسور
قیمت : 575,000,000 تومان
no-photo
6 واحده3 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 3شمالیآسانسور
قیمت : 380,000,000 تومان
no-photo
3 واحده14 سالهپارکینگ دو قطعه
طبقه 1شمالی
رهن : 55 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
بنا نداردشمالی
بر 11 مترتراکم 2
قیمت : 242,000,000 تومان
no-photo
3 واحده17 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبی
رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
بنا داردجنوبی
بر 15 مترتراکم 4
قیمت : 4,200,000,000 تومان
no-photo
10 واحده8 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 4شمالیآسانسور
قیمت : 378,000,000 تومان
no-photo
8 واحده25 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3جنوبی
قیمت : 408,000,000 تومان
no-photo
45 واحده2 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 11شمالیآسانسور
رهن : 24 میلیون تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
no-photo
3 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3جنوبیآسانسور
قیمت : 1,620,000,000 تومان