موارد بیشتر

موارد بیشتر

no-photo
9 واحده6 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3جنوبی
قیمت : 146,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2جنوبیآسانسور
قیمت : 2,125,000,000 تومان
no-photo
4 واحده12 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3شمالیآسانسور
رهن : 40 میلیون تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
no-photo
5 واحدهنوسازپارکینگ دو قطعه
طبقه 1و2شمالیآسانسور
قیمت : 2,700,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2شمالیآسانسور
قیمت : 1,600,000,000 تومان
no-photo
5 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و5جنوبیآسانسور
قیمت : 990,000,000 تومان
no-photo
5 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3و5سه نبشآسانسور
قیمت : 1,650,000,000 تومان
no-photo
15 واحده2 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبیآسانسور
رهن : 60 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
7 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2و3جنوبیآسانسور
قیمت : 1,246,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و3شمالیآسانسور
قیمت : 975,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالیآسانسور
قیمت : 930,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2و3و4جنوبیآسانسور
قیمت : 1,210,000,000 تومان
no-photo
8 واحده3 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبیآسانسور
قیمت : 460,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3و4شمالیآسانسور
قیمت : 995,000,000 تومان
no-photo
5 واحدهنوسازپارکینگ ندارد
طبقه 2سه نبشآسانسور
قیمت : 928,000,000 تومان
no-photo
4 واحده5 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 4شمالیآسانسور
رهن : 115 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان