موارد بیشتر

موارد بیشتر

no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3و4دو کلهآسانسور
قیمت : 930,000,000 تومان
img
12 واحده12 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالیآسانسور
قیمت : 600,000,000 تومان
no-photo
3 واحده8 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3شمالی
رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 1,000,000 تومان
no-photo
بنا داردشمالی
بر 9 مترتراکم 5
قیمت : 1,818,000,000 تومان
img
3 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3شمالیآسانسور
قیمت : 924,000,000 تومان
no-photo
3 واحده10 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3دو کله
رهن : 55 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 3دو کلهآسانسور
قیمت : 832,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2و4دو نبشآسانسور
قیمت : 1,400,000,000 تومان
no-photo
8 واحده11 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 2شمالیآسانسور
قیمت : 680,000,000 تومان
no-photo
تراکم 30 سالهپارکینگ ندارد
سه نبشبر متر2 اتاق
رهن : 3,000,000 تومان
اجاره : 650,000 تومان
no-photo
3 واحده8 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3شمالی
رهن : 110 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
6 واحده11 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3جنوبی
رهن : 80 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالیآسانسور
قیمت : 980,000,000 تومان
no-photo
6 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 3جنوبیآسانسور
قیمت : 504,000,000 تومان
no-photo
6 واحده7 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3جنوبی
قیمت : 370,000,000 تومان
no-photo
بنا نداردشمالی
بر 10 مترتراکم 3
قیمت : 2,620,000,000 تومان