موارد بیشتر

موارد بیشتر

no-photo
10 واحدهنوسازپارکینگ غیر مسقف
طبقه 4دو نبشآسانسور
قیمت : 536,000,000 تومان
no-photo
2 واحده20 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبی
رهن : 110 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
3 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1شمالیآسانسور
قیمت : 936,000,000 تومان
no-photo
3 واحده11 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 1دو نبش
قیمت : 224,000,000 تومان
no-photo
6 واحده15 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 4شمالی
رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 800,000 تومان
no-photo
6 واحده15 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2جنوبی
رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 1,400,000 تومان
no-photo
8 واحده15 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 3شمالی
رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 1,000,000 تومان
no-photo
4 واحده1 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2جنوبیآسانسور
قیمت : 950,000,000 تومان
no-photo
نوع سند : ملکی
قیمت هر متر مربع : 75,000,000 تومان
قیمت : 1,687,500,000 تومان
no-photo
6 واحده12 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 3جنوبی
قیمت : 375,000,000 تومان
no-photo
تراکم 220 سالهپارکینگ غیر مسقف
دو کلهبر 8 متر1 اتاق
قیمت : 0 تومان
no-photo
14 واحده6 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2و3و5جنوبیآسانسور
رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,800,000 تومان
no-photo
3 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3شمالیآسانسور
قیمت : 840,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3و4شمالیآسانسور
قیمت : 1,827,000,000 تومان
no-photo
3 واحده16 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالی
قیمت : 520,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ دو قطعه
طبقه 1و2و3جنوبیآسانسور
قیمت : 1,900,000,000 تومان