موارد بیشتر

موارد بیشتر

no-photo
4 واحده20 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1دو کله
قیمت : 590,000,000 تومان
no-photo
12 واحده8 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 1دو کلهآسانسور
قیمت : 375,000,000 تومان
no-photo
7 واحده20 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 2دو نبش
رهن : 45 میلیون تومان
اجاره : 200,000 تومان
no-photo
قزوین
متراژ: 20 متر
رهن : 15 میلیون تومان
اجاره : 1,300,000 تومان
no-photo
6 واحده12 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالی
رهن : 25 میلیون تومان
اجاره : 800,000 تومان
no-photo
6 واحده25 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 2سه نبش
رهن : 25 میلیون تومان
اجاره : 800,000 تومان
no-photo
6 واحده12 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1دو نبش
قیمت : 425,000,000 تومان
no-photo
تراکم 430 سالهپارکینگ غیر مسقف
شمالیبر 8 متر3 اتاق
قیمت : 1,920,000,000 تومان
no-photo
بنا نداردشمالی
بر 0 مترتراکم 2
قیمت : 120,000,000 تومان
no-photo
بنا نداردشمالی
بر 0 مترتراکم 2
قیمت : 0 تومان
no-photo
3 واحده6 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3جنوبیآسانسور
رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 500,000 تومان
no-photo
بنا نداردشمالی
بر 4 مترتراکم 2
قیمت : 0 تومان
no-photo
6 واحده7 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبیآسانسور
رهن : 95 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
بنا نداردجنوبی
بر 10 مترتراکم 3
قیمت : 1,700,000,000 تومان
img
3 واحده6 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالی
قیمت : 605,000,000 تومان
no-photo
2 واحده16 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبی
رهن : 75 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان