موارد بیشتر

موارد بیشتر

no-photo
5 واحده7 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 2شمالی
رهن : 31 تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
کاربری : باغ
قیمت هر متر مربع : 80,000 تومان
قیمت : 120,000,000 تومان
no-photo
2 واحده22 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 0جنوبی
رهن : 15 میلیون تومان
اجاره : 1,000,000 تومان
no-photo
بنا ندارددو نبش
بر 33 مترتراکم 4
قیمت : 4,024,000,000 تومان
no-photo
بنا نداردجنوبی
بر 7.5 مترتراکم 3
قیمت : 575,000,000 تومان
no-photo
140 واحده2 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 6شمالیآسانسور
قیمت : 380,000,000 تومان
no-photo
6 واحده11 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 2جنوبی
قیمت : 235,600,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2شمالیآسانسور
قیمت : 1,155,000,000 تومان
no-photo
16 واحده8 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 3جنوبیآسانسور
قیمت : 460,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3و4شمالیآسانسور
قیمت : 1,175,000,000 تومان
no-photo
5 واحده7 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 2دو کله
قیمت : 190,000,000 تومان
no-photo
4 واحده1 سالهپارکینگ دو قطعه
طبقه 3جنوبیآسانسور
قیمت : 1,438,000,000 تومان
no-photo
بنا نداردشمالی
بر 10 مترتراکم 3
قیمت : 28,000,000 تومان
no-photo
بنا داردجنوبی
بر 14 مترتراکم 5
قیمت : 4,500,000,000 تومان
no-photo
12 واحده1 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 1جنوبی
رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 4,100,000 تومان
no-photo
6 واحده16 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 1جنوبی
قیمت : 430,000,000 تومان