موارد بیشتر

موارد بیشتر

no-photo
بنا نداردشمالی
بر 0 مترتراکم 2
قیمت : 85,000,000 تومان
no-photo
2 واحده15 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 1شمالی
رهن : 5,000,000 تومان
اجاره : 950,000 تومان
no-photo
2 واحده20 سالهپارکینگ ندارد
طبقه -1شمالی
رهن : 1,500,000 تومان
اجاره : 800,000 تومان
no-photo
6 واحده22 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 3شمالی
قیمت : 365,000,000 تومان
no-photo
4 واحده12 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 1شمالی
رهن : 25 میلیون تومان
اجاره : 450,000 تومان
no-photo
نوع سند : ملکی
قیمت هر متر مربع : 18,000,000 تومان
قیمت : 1,134,000,000 تومان
img
3 واحده20 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 2دو کله
رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 500,000 تومان
no-photo
2 واحده30 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 2جنوبی
رهن : 5,000,000 تومان
اجاره : 900,000 تومان
no-photo
6 واحده10 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3شمالی
رهن : 65 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1شمالیآسانسور
قیمت : 1,613,000,000 تومان
no-photo
2 واحده9 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1دو نبش
رهن : 75 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1شمالیآسانسور
قیمت : 1,125,000,000 تومان
img
5 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 3سه نبشآسانسور
رهن : 280 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
تراکم 20 سالهپارکینگ ندارد
دو نبشبر متر4 اتاق
رهن : 250 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
بنا نداردجنوبی
بر 8.5 مترتراکم 4
قیمت : 1,813,000,000 تومان
no-photo
4 واحده2 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 4جنوبیآسانسور
قیمت : 1,248,000,000 تومان