موارد بیشتر

موارد بیشتر

no-photo
6 واحده15 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالی
رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 1,700,000 تومان
no-photo
3 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2جنوبیآسانسور
قیمت : 870,000,000 تومان
no-photo
2 واحده18 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 0شمالی
رهن : 2,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
no-photo
3 واحده20 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 1شمالی
رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ دو قطعه
طبقه 4جنوبیآسانسور
قیمت : 2,350,000,000 تومان
no-photo
6 واحده15 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 2جنوبی
قیمت : 585,000,000 تومان
no-photo
6 واحده17 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2جنوبی
قیمت : 750,000,000 تومان
no-photo
3 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1 جنوبیآسانسور
قیمت : 1,074,500,000 تومان
no-photo
6 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبیآسانسور
قیمت : 588,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1دو کلهآسانسور
رهن : 330 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
5 واحده9 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 3شمالیآسانسور
قیمت : 0 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1شمالیآسانسور
قیمت : 1,365,000,000 تومان
no-photo
6 واحده15 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 3جنوبی
رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
no-photo
بنا داردشمالی
بر 14 مترتراکم 4
قیمت : 4,500,000,000 تومان
no-photo
7 واحده13 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3جنوبی
رهن : 85 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3و4شمالیآسانسور
قیمت : 2,310,000,000 تومان