موارد بیشتر

موارد بیشتر

no-photo
3 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبیآسانسور
قیمت : 700,000,000 تومان
no-photo
2 واحده8 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2دو نبش
قیمت : 660,000,000 تومان
no-photo
6 واحده15 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1و2جنوبی
رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3و4شمالیآسانسور
قیمت : 1,550,000,000 تومان
no-photo
6 واحده15 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3جنوبی
رهن : 80 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
3 واحده20 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 1 و 2 + پیلوت 75 متر 1 خوابجنوبی
رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 1,600,000 تومان
no-photo
3 واحده25 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 1دو نبش
رهن : 15 میلیون تومان
اجاره : 1,200,000 تومان
no-photo
6 واحده16 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالی
رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,700,000 تومان
no-photo
4 واحده4 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1دو نبشآسانسور
رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 2,850,000 تومان
no-photo
6 واحده18 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3جنوبی
رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 1,000,000 تومان
no-photo
4 واحده5 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 2و3دو کله
قیمت : 380,000,000 تومان
no-photo
5 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبیآسانسور
قیمت : 1,520,000,000 تومان
img
16 واحده4 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبیآسانسور
قیمت : 579,000,000 تومان
no-photo
2 واحده20 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1شمالی
رهن : 85 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
قزوین
متراژ: 45 متر
رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 2,200,000 تومان
no-photo
5 واحده12 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2جنوبی
رهن : 150 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان