موارد بیشتر

موارد بیشتر

img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 4جنوبیآسانسور
قیمت : 1,530,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ دو قطعه
طبقه 3و4جنوبیآسانسور
قیمت : 1,688,000,000 تومان
img
4 واحده3 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 4دو کلهآسانسور
قیمت : 1,528,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و3دو نبشآسانسور
قیمت : 1,572,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2دو نبشآسانسور
قیمت : 1,430,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3و4شمالیآسانسور
قیمت : 1,640,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3و4دو کلهآسانسور
قیمت : 2,000,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و3و4شمالیآسانسور
قیمت : 1,250,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3و4شمالیآسانسور
قیمت : 1,155,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ دو قطعه
طبقه 1جنوبیآسانسور
قیمت : 975,000,000 تومان
no-photo
6 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2جنوبیآسانسور
قیمت : 725,000,000 تومان
no-photo
50 واحدهنوسازپارکینگ ندارد
طبقه 0شمالی
قیمت : 215,000,000 تومان
no-photo
قزوین
متراژ: 31 متر
رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 3شمالیآسانسور
رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3و4شمالیآسانسور
قیمت : 1,472,000,000 تومان
no-photo
6 واحده20 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3جنوبی
قیمت : 460,000,000 تومان