موارد بیشتر

موارد بیشتر

img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و3و4شمالیآسانسور
قیمت : 1,344,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1شمالیآسانسور
قیمت : 1,674,000,000 تومان
no-photo
6 واحده4 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1شمالی
قیمت : 490,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و3شمالیآسانسور
قیمت : 1,238,000,000 تومان
no-photo
7 واحده16 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2جنوبی
قیمت : -520,000,000 تومان
no-photo
30 واحده1 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 2شمالیآسانسور
قیمت : 515,000,000 تومان
no-photo
6 واحده17 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 2جنوبی
رهن : 80 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
6 واحده3 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2جنوبیآسانسور
رهن : 105 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
img
5 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 3جنوبیآسانسور
قیمت : 1,910,000,000 تومان
no-photo
تراکم 20 سالهپارکینگ غیر مسقف
جنوبیبر متر2 اتاق
رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 400,000 تومان
no-photo
3 واحده12 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبیآسانسور
رهن : 230 میلیون تومان
اجاره : 200,000 تومان
no-photo
2 واحده15 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 2سه نبش
رهن : 40 میلیون تومان
اجاره : 1,000,000 تومان
no-photo
6 واحده20 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبی
رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3و4جنوبیآسانسور
قیمت : 1,680,000,000 تومان
img
5 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3و4و5شمالیآسانسور
قیمت : 1,515,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبیآسانسور
قیمت : 1,335,000,000 تومان