موارد بیشتر

موارد بیشتر

no-photo
3 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2 و3شمالیآسانسور
قیمت : 1,030,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ دو قطعه
طبقه 2جنوبیآسانسور
قیمت : 2,040,000,000 تومان
img
4 واحده3 سالهپارکینگ دو قطعه
طبقه 1و2دو کلهآسانسور
قیمت : 2,205,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2و4شمالیآسانسور
قیمت : 1,240,000,000 تومان
img
4 واحده3 سالهپارکینگ دو قطعه
طبقه 1شمالیآسانسور
قیمت : 1,295,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و3شمالیآسانسور
قیمت : 1,275,000,000 تومان
no-photo
6 واحده15 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالی
قیمت : 415,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1دو کلهآسانسور
قیمت : 810,000,000 تومان
no-photo
10 واحده5 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 3جنوبیآسانسور
قیمت : 700,000,000 تومان
no-photo
6 واحده17 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3شمالی
قیمت : 425,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ غیر مسقف
طبقه 2جنوبیآسانسور
قیمت : 1,020,000,000 تومان
no-photo
5 واحده6 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2جنوبیآسانسور
رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 1,700,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1شمالیآسانسور
قیمت : 3,000,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و3و4شمالیآسانسور
قیمت : 1,360,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و3و4شمالیآسانسور
قیمت : 1,260,000,000 تومان
no-photo
6 واحده20 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 2شمالی
رهن : 70 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان