موارد بیشتر

موارد بیشتر

no-photo
3 واحده9 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2جنوبی
قیمت : 1,105,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2 و 3شمالیآسانسور
قیمت : 1,008,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 4و2شمالیآسانسور
قیمت : 1,820,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ ندارد
طبقه 2جنوبی
رهن : 3,000,000 تومان
اجاره : 1,600,000 تومان
no-photo
6 واحده25 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2دو نبش
رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
no-photo
4 واحده15 سالهپارکینگ دو قطعه
طبقه 3دو کله
قیمت : 600,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1شمالیآسانسور
قیمت : 0 تومان
no-photo
14 واحده24 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 2جنوبی
قیمت : 485,000,000 تومان
no-photo
9 واحده8 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 1شمالیآسانسور
رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 1,000,000 تومان
no-photo
6 واحده18 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3شمالی
رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 900,000 تومان
no-photo
6 واحده10 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3شمالی
رهن : 70 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
3 واحده3 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 1جنوبیآسانسور
قیمت : 680,000,000 تومان
no-photo
4 واحده5 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 4دو کلهآسانسور
قیمت : 1,163,000,000 تومان
img
3 واحده7 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2جنوبی
قیمت : 800,000,000 تومان
no-photo
6 واحده10 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 3سه نبش
قیمت : 332,000,000 تومان
no-photo
6 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3شمالیآسانسور
قیمت : 775,000,000 تومان