موارد بیشتر

موارد بیشتر

no-photo
بنا نداردسه نبش
بر 0 مترتراکم 4
قیمت : 600,000,000 تومان
no-photo
3 واحده6 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 1دو کله
قیمت : 848,000,004 تومان
no-photo
نوع سند : ملکی
قیمت هر متر مربع : 10,000,000 تومان
قیمت : 600,000,000 تومان
no-photo
5 واحده5 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبیآسانسور
قیمت : 891,000,000 تومان
no-photo
4 واحده1 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3جنوبیآسانسور
رهن : 200 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
9 واحده8 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 5شمالیآسانسور
قیمت : 465,000,000 تومان
no-photo
5 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 5شمالیآسانسور
قیمت : 1,645,000,000 تومان
no-photo
نوع سند : ملکی
قیمت هر متر مربع : 45 تومان
قیمت : 1,485,000,000 تومان
no-photo
5 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3و4و5جنوبیآسانسور
قیمت : 840,000,000 تومان
no-photo
3 واحده17 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3جنوبی
رهن : 120 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
9 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالیآسانسور
قیمت : 1,430,000,000 تومان
no-photo
3 واحده6 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبی
رهن : 90 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
2 واحده22 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالی
قیمت : 0 تومان
no-photo
4 واحده6 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 2شمالی
رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 1,000,000 تومان
no-photo
3 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 3سه نبشآسانسور
قیمت : 2,200,000,000 تومان
no-photo
3 واحده9 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالی
رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 900,000 تومان