موارد بیشتر

موارد بیشتر

no-photo
9 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالیآسانسور
قیمت : 1,430,000,000 تومان
no-photo
3 واحده6 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبی
رهن : 90 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
2 واحده22 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالی
قیمت : 0 تومان
no-photo
4 واحده6 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 2شمالی
رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 1,000,000 تومان
no-photo
3 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 3سه نبشآسانسور
قیمت : 2,200,000,000 تومان
no-photo
3 واحده9 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالی
رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 900,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2و4دو نبشآسانسور
قیمت : 1,377,000,000 تومان
img
10 واحده6 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 1جنوبیآسانسور
قیمت : 760,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 3جنوبیآسانسور
قیمت : 2,000,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و4شمالیآسانسور
قیمت : 1,056,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3و4جنوبیآسانسور
قیمت : 1,680,000,000 تومان
img
5 واحده1 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3شمالیآسانسور
قیمت : 1,100,000,000 تومان
no-photo
8 واحده7 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 4شمالیآسانسور
رهن : 60 میلیون تومان
اجاره : 550,000 تومان
img
3 واحده11 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1شمالی
قیمت : 900,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و4جنوبیآسانسور
قیمت : 1,997,500,000 تومان
no-photo
6 واحده15 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1دو نبش
قیمت : 390,000,000 تومان