موارد بیشتر

موارد بیشتر

no-photo
15 واحده9 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 5شمالیآسانسور
قیمت : 507,000,000 تومان
no-photo
6 واحده15 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالی
قیمت : 784,000,000 تومان
no-photo
قزوین
متراژ: 70 متر
رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 4,500,000 تومان
no-photo
6 واحده15 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2جنوبی
قیمت : 870,000,000 تومان
no-photo
3 واحده22 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2جنوبی
رهن : 150 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
6 واحده16 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3جنوبی
رهن : 90 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3و4شمالیآسانسور
قیمت : 1,550,000,000 تومان
no-photo
4 واحده7 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالیآسانسور
قیمت : 1,360,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالیآسانسور
قیمت : 1,350,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و3شمالیآسانسور
قیمت : 1,700,000,000 تومان
no-photo
3 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2جنوبیآسانسور
قیمت : 1,560,000,000 تومان
no-photo
6 واحده13 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 3شمالی
قیمت : 0 تومان
no-photo
8 واحده15 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 2جنوبی
رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,300,000 تومان
no-photo
4 واحده8 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1شمالیآسانسور
رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
img
6 واحده19 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 2جنوبی
قیمت : 525,000,000 تومان
no-photo
3 واحده16 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3شمالی
قیمت : 785,000,000 تومان