موارد بیشتر

موارد بیشتر

no-photo
3 واحده8 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالی
قیمت : 950,000,000 تومان
no-photo
3 واحده6 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1و 2و3شمالی
قیمت : 1,066,000,000 تومان
no-photo
قزوین
متراژ: 35 متر
رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,100,000 تومان
no-photo
3 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و 2و 3شمالیآسانسور
قیمت : 1,500,000,000 تومان
no-photo
8 واحده12 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 4شمالی
قیمت : 0 تومان
no-photo
8 واحده24 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2جنوبی
رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
4 واحده1 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3جنوبیآسانسور
رهن : 200 میلیون تومان
اجاره : 500,000 تومان
no-photo
136 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 15شمالیآسانسور
قیمت : 650,000,000 تومان
no-photo
5 واحده5 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبیآسانسور
قیمت : 970,000,000 تومان
no-photo
8 واحده14 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1شمالی
قیمت : 694,000,000 تومان
no-photo
بنا نداردسه نبش
بر 0 مترتراکم 4
قیمت : 600,000,000 تومان
no-photo
3 واحده6 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 1دو کله
قیمت : 848,000,004 تومان
no-photo
نوع سند : ملکی
قیمت هر متر مربع : 10,000,000 تومان
قیمت : 600,000,000 تومان
no-photo
5 واحده5 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبیآسانسور
قیمت : 891,000,000 تومان
no-photo
4 واحده1 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3جنوبیآسانسور
رهن : 200 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
9 واحده8 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 5شمالیآسانسور
قیمت : 465,000,000 تومان