موارد بیشتر

موارد بیشتر

no-photo
14 واحده24 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 2جنوبی
قیمت : 485,000,000 تومان
no-photo
9 واحده8 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 1شمالیآسانسور
رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 1,000,000 تومان
no-photo
6 واحده18 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3شمالی
رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 900,000 تومان
no-photo
6 واحده10 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3شمالی
رهن : 70 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
3 واحده3 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 1جنوبیآسانسور
قیمت : 680,000,000 تومان
no-photo
4 واحده5 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 4دو کلهآسانسور
قیمت : 1,163,000,000 تومان
img
3 واحده7 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2جنوبی
قیمت : 800,000,000 تومان
no-photo
6 واحده10 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 3سه نبش
قیمت : 332,000,000 تومان
no-photo
6 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3شمالیآسانسور
قیمت : 775,000,000 تومان
no-photo
3 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2 و3شمالیآسانسور
قیمت : 1,030,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ دو قطعه
طبقه 2جنوبیآسانسور
قیمت : 2,040,000,000 تومان
img
4 واحده3 سالهپارکینگ دو قطعه
طبقه 1و2دو کلهآسانسور
قیمت : 2,205,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2و4شمالیآسانسور
قیمت : 1,240,000,000 تومان
img
4 واحده3 سالهپارکینگ دو قطعه
طبقه 1شمالیآسانسور
قیمت : 1,295,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و3شمالیآسانسور
قیمت : 1,275,000,000 تومان
no-photo
6 واحده15 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالی
قیمت : 415,000,000 تومان