موارد بیشتر

موارد بیشتر

no-photo
3 واحده3 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1شمالی
قیمت : 645,000,000 تومان
no-photo
6 واحده15 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 3جنوبی
رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 1,000,000 تومان
img
5 واحده4 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالیآسانسور
قیمت : 1,105,000,000 تومان
no-photo
6 واحده14 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 3جنوبی
قیمت : 546,000,000 تومان
img
3 واحدهنوسازپارکینگ غیر مسقف
طبقه 2جنوبیآسانسور
قیمت : 1,397,000,000 تومان
no-photo
نوع سند : سرقفلی
قیمت هر متر مربع : 17,000,000 تومان
قیمت : 850,000,000 تومان
no-photo
3 واحده8 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالی
قیمت : 950,000,000 تومان
no-photo
3 واحده6 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1و 2و3شمالی
قیمت : 1,066,000,000 تومان
no-photo
قزوین
متراژ: 35 متر
رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,100,000 تومان
no-photo
3 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و 2و 3شمالیآسانسور
قیمت : 1,500,000,000 تومان
no-photo
8 واحده12 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 4شمالی
قیمت : 0 تومان
no-photo
8 واحده24 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2جنوبی
رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
4 واحده1 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3جنوبیآسانسور
رهن : 200 میلیون تومان
اجاره : 500,000 تومان
no-photo
136 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 15شمالیآسانسور
قیمت : 650,000,000 تومان
no-photo
5 واحده5 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبیآسانسور
قیمت : 970,000,000 تومان
no-photo
8 واحده14 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1شمالی
قیمت : 694,000,000 تومان