موارد بیشتر

موارد بیشتر

img
10 واحده6 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 1جنوبیآسانسور
قیمت : 760,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 3جنوبیآسانسور
قیمت : 2,000,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و4شمالیآسانسور
قیمت : 1,056,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3و4جنوبیآسانسور
قیمت : 1,680,000,000 تومان
img
5 واحده1 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3شمالیآسانسور
قیمت : 1,100,000,000 تومان
no-photo
8 واحده7 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 4شمالیآسانسور
رهن : 60 میلیون تومان
اجاره : 550,000 تومان
img
3 واحده11 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1شمالی
قیمت : 900,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و4جنوبیآسانسور
قیمت : 1,997,500,000 تومان
no-photo
6 واحده15 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1دو نبش
قیمت : 390,000,000 تومان
no-photo
3 واحده9 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2جنوبی
قیمت : 1,105,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2 و 3شمالیآسانسور
قیمت : 1,008,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 4و2شمالیآسانسور
قیمت : 1,820,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ ندارد
طبقه 2جنوبی
رهن : 3,000,000 تومان
اجاره : 1,600,000 تومان
no-photo
6 واحده25 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2دو نبش
رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
no-photo
4 واحده15 سالهپارکینگ دو قطعه
طبقه 3دو کله
قیمت : 600,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1شمالیآسانسور
قیمت : 0 تومان