موارد بیشتر

موارد بیشتر

no-photo
6 واحده15 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبی
رهن : 105 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
6 واحده15 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 3دو نبش
قیمت : 0 تومان
no-photo
27 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2 و 3دو نبشآسانسور
قیمت : 650,000,000 تومان
no-photo
6 واحده9 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 3شمالی
قیمت : 880,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالیآسانسور
قیمت : 1,710,000,000 تومان
no-photo
6 واحده16 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 1شمالی
قیمت : 530,000,000 تومان
no-photo
6 واحده16 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبی
قیمت : 500,000,000 تومان
no-photo
6 واحده20 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 2جنوبی
قیمت : 330,000,000 تومان
no-photo
3 واحده15 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3شمالی
رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 1,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبیآسانسور
قیمت : 1,245,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و3و4شمالیآسانسور
قیمت : 1,682,000,000 تومان
no-photo
6 واحده20 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2دو نبش
رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
no-photo
5 واحده22 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 2جنوبیآسانسور
قیمت : 680,000,000 تومان
no-photo
قزوین
متراژ: 15 متر
رهن : 40 میلیون تومان
اجاره : 600,000 تومان
no-photo
2 واحده25 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 1شمالی
رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 2,800,000 تومان
img
4 واحده16 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 1دو کله
قیمت : 875,000,000 تومان