موارد بیشتر

موارد بیشتر

img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و3و4شمالیآسانسور
قیمت : 1,682,000,000 تومان
no-photo
6 واحده20 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2دو نبش
رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
no-photo
5 واحده22 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 2جنوبیآسانسور
قیمت : 680,000,000 تومان
no-photo
قزوین
متراژ: 15 متر
رهن : 40 میلیون تومان
اجاره : 600,000 تومان
no-photo
2 واحده25 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 1شمالی
رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 2,800,000 تومان
img
4 واحده16 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 1دو کله
قیمت : 875,000,000 تومان
no-photo
3 واحده3 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1شمالی
قیمت : 645,000,000 تومان
no-photo
6 واحده15 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 3جنوبی
رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 1,000,000 تومان
img
5 واحده4 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالیآسانسور
قیمت : 1,105,000,000 تومان
no-photo
6 واحده14 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 3جنوبی
قیمت : 546,000,000 تومان
img
3 واحدهنوسازپارکینگ غیر مسقف
طبقه 2جنوبیآسانسور
قیمت : 1,397,000,000 تومان
no-photo
نوع سند : سرقفلی
قیمت هر متر مربع : 17,000,000 تومان
قیمت : 850,000,000 تومان
no-photo
3 واحده8 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالی
قیمت : 950,000,000 تومان
no-photo
3 واحده6 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1و 2و3شمالی
قیمت : 1,066,000,000 تومان
no-photo
قزوین
متراژ: 35 متر
رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,100,000 تومان
no-photo
3 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و 2و 3شمالیآسانسور
قیمت : 1,500,000,000 تومان