موارد بیشتر

موارد بیشتر

no-photo
6 واحده15 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3جنوبی
رهن : 90 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
6 واحده9 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 3شمالی
رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
نوع سند : سرقفلی
قیمت هر متر مربع : 18,500,000 تومان
قیمت : 785,500,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ دو قطعه
طبقه 4شمالیآسانسور
قیمت : 2,535,000,000 تومان
no-photo
بنا نداردشمالی
بر 10 مترتراکم 3
قیمت : 2,400,000,000 تومان
no-photo
10 واحده7 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 5جنوبیآسانسور
رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
img
16 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3و4جنوبیآسانسور
قیمت : 850,000,000 تومان
no-photo
3 واحده10 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3شمالی
قیمت : 342,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3و4جنوبیآسانسور
قیمت : 1,850,000,000 تومان
no-photo
12 واحده16 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 3جنوبی
قیمت : 575,000,000 تومان
no-photo
6 واحده15 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبی
رهن : 105 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
6 واحده15 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 3دو نبش
قیمت : 0 تومان
no-photo
27 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2 و 3دو نبشآسانسور
قیمت : 650,000,000 تومان
no-photo
6 واحده9 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 3شمالی
قیمت : 880,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالیآسانسور
قیمت : 1,710,000,000 تومان
no-photo
6 واحده16 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 1شمالی
قیمت : 530,000,000 تومان