موارد بیشتر

موارد بیشتر

no-photo
4 واحده4 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2دو نبشآسانسور
رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 3,200,000 تومان
no-photo
6 واحده17 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1شمالی
رهن : 120 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
12 واحدهنوسازپارکینگ ندارد
طبقه 5و3جنوبیآسانسور
رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
no-photo
6 واحده15 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3دو کله
رهن : 35 میلیون تومان
اجاره : 950,000 تومان
no-photo
4 واحده17 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالی
رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 2,200,000 تومان
no-photo
9 واحده7 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 3دو نبشآسانسور
رهن : 70 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
8 واحده13 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1شمالیآسانسور
رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,800,000 تومان
no-photo
3 واحده15 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 0دو کله
رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 500,000 تومان
no-photo
2 واحده12 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالی
رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 2,100,000 تومان
no-photo
6 واحده7 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1شمالیآسانسور
قیمت : 436,000,000 تومان
no-photo
3 واحده24 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3شمالی
قیمت : 630,000,000 تومان
no-photo
6 واحده6 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 2شمالی
قیمت : 334,000,000 تومان
no-photo
4 واحده15 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 0شمالی
رهن : 15 میلیون تومان
اجاره : 1,000,000 تومان
no-photo
4 واحده2 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1شمالیآسانسور
رهن : 60 میلیون تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
no-photo
16 واحدهنوسازپارکینگ غیر مسقف
طبقه 2جنوبیآسانسور
قیمت : 385,000,000 تومان
no-photo
3 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2دو کلهآسانسور
رهن : 230 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان