موارد بیشتر

موارد بیشتر

no-photo
8 واحده7 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2جنوبیآسانسور
قیمت : 900,000,000 تومان
no-photo
4 واحده14 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1دو کله
قیمت : 850,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و3جنوبیآسانسور
قیمت : 1,892,000,000 تومان
no-photo
8 واحده14 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالی
قیمت : 1,000,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1شمالیآسانسور
قیمت : 1,392,000,000 تومان
img
10 واحده6 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 1جنوبیآسانسور
قیمت : 950,000,000 تومان
img
6 واحده16 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2جنوبی
قیمت : 640,000,000 تومان
no-photo
6 واحده10 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالی
رهن : 40 میلیون تومان
اجاره : 700,000 تومان
no-photo
4 واحده4 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 2دو نبشآسانسور
رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ دو قطعه
طبقه 2جنوبیآسانسور
قیمت : 2,225,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و3و4شمالیآسانسور
قیمت : 2,400,000,000 تومان
no-photo
100 واحده8 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 7شمالیآسانسور
قیمت : 630,000,000 تومان
no-photo
8 واحده16 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3شمالی
قیمت : 430,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 4شمالیآسانسور
قیمت : 2,400,000,000 تومان
no-photo
6 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 4جنوبیآسانسور
قیمت : 1,488,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ دو قطعه
طبقه 3شمالیآسانسور
قیمت : 2,390,000,000 تومان